На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

“Феърплей Интернешънъл” АД, EИК 831 372 469

гр. София, бул.”Черни връх”№51 Б  

Лице за контакти: Иванка Ангелова Башова,

тел. 02/8199199, 02/8199299,

ел. адрес: v.radonova@fpi.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ № 68134.406.171, гр.София, район Оборище, ул.”Янко Сакъзов”№7, за напояване на цветни и зелени площи

Мотивирани писмени възражения срещу описаното инвестиционно предложение се приемат на “Едно гише” в сградата на РИОСВ-София, на адрес: град София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 или на e-mail: riosv@riew-sofia.org  

Уведомление по прил. №5, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС